Green care

Mitä on Green Care?

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luontoympäristöön tai maatilalle.

Palvelun peruselementit

  1. Luontoperustaisuus (luonto)

Green Care -palveluissa luonto ei ole vain tausta, jossa toiminta ja vuorovaikutus tapahtuvat. Luonto on Green Care -toiminnan perusta. Keskeistä on ohjattu luontokokemus, joka suunnitellaan luonnon hyvinvointivaikutusten perustalle asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Luonnon elvyttävyyttä sekä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia käytetään mahdollistamaan, edistämään, vahvistamaan tai nopeuttamaan asiakaslähtöisten tavoitteiden saavuttamista

Luonto voi olla erämaaluontoa, hoidettua metsää, vesistöjä, puutarha tai maatila. Myös eläimet voivat olla Green Care -toiminnan luontoelementti.

  1. Kokemuksellisuus (toiminta)

Green Care –palveluissa kokemuksellisuus luonto- ja sosiaalisessa ympäristössä ovat tärkeitä. Kokemuksellisuus voi olla ohjattua toimintaa tai luontoympäristön havainnointia. Luonto voi sekä aktivoida sekä rauhoittaa. Luonnossa toimiminen ja kokeminen voivat olla vähäeleistä, kuten maiseman tai eläinten havainnointia ja rauhoittumista, tai se voi sisältää ohjattua aktiivista toimintaa. Luonto, kuten metsä, puutarha ja maatilaympäristö eläimineen, tarjoaa virikkeelliset puitteet monenlaiseen liikkumiseen, tekemiseen ja kokemiseen.

Luonto mahdollistaa moniaistisen kokemuksen, joka on keskeinen hyvinvointia tuottava tekijä. Kokemuksellisuus yhdistää ihmisen sekä luontoympäristöön, että sosiaaliseen ympäristöön, ja antaa mahdollisuuden oppimiselle ja osallisuuden tunteelle. Keskeistä on mahdollistaa hyvinvointia edistävä luontoperustainen kokemus tukemalla asiakasta toiminnan kaikissa vaiheissa.

  1. Osallisuus (yhteisö)

Green Care –palveluissa yhteisö, mielekäs tekeminen, mieleinen paikka tai eläimet mahdollistavat osallisuuden tunteen. Vuorovaikutteisen kokemuksen myötä asiakkaan osallisuuden tunne voi syntyä myös eläinten tai muiden luontoelementtien ja ympäristön kanssa. Osallisuuden tunne mahdollistuu sallivassa ohjauksessa, jolloin jokainen voi osallistua omana itsenään omien voimavarojen puitteissa. Osallisuutta vahvistetaan tukemalla asiakkaan kykyä ja mahdollisuutta asettaa tavoitteita, reflektoida ja arvioida tavoitteiden saavuttamista.

Osallisuus tarkoittaa, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi ja kunnioitetuksi omana itsenään ja voi vaikuttaa asioiden kulkuun. Osallisuuden tunne tukee terveyttä ja lisää toiminnan vaikuttavuutta.

Green Care –palvelun perusedellytykset

  1. Tavoitteellisuus

Green Care –palveluiden tavoitteet määräytyvät tilannekohtaisesti palvelu- ja asiakastyypin mukaan. Tavoitteellisuus tarkoittaa tavoitteiden määrittelyä ja niiden toteutumisen seurantaa. Parhaimmillaan palvelut räätälöidään asiakkaiden tavoitteiden mukaisiksi yhdessä neuvotellen. Palvelun tavoitteiden kirjaaminen ja seuraaminen on tärkeä osa toiminnan laadunhallintaa.

  1. Ammatillisuus ja osaaminen

Ammatillisuus ja osaaminen Green Care -palveluiden tuottamisessa jakautuu karkeasti kolmenlaiseen osaamiseen, joita kaikkia tarvitaan.

  • Ammatillisuus, eli palvelun vaatima osaaminen, tarkoittaa riittävää ammattipätevyyttä kyseisen palvelun tarjoamiseen.
  • Green Care –osaamiseen sisältyy luontoperustaisten toimintatapojen ohjausosaaminen, joka sisältää ymmärryksen luonnon hyvinvointivaikutusten synnyn mekanismeista suhteessa asiakaslähtöisiin tavoitteisiin, ja taitoon johon kiinteästi liittyvät sekä kokemuksellisuuden ohjausosaaminen, että osallisuuden tunnetta lisäävä ohjausosaaminen.
  • Ohjausosaaminen sekä asiakkaan tukemisen ja kohtaamisen taidot, liittyvät sekä ammattipätevyyteen, että Green Care –osaamiseen.
  1. Vastuullisuus

Toiminnan vastuullisuus syntyy arvoista, eettisistä toimintatavoista ja laadusta. Vastuullisuus määrittää yrityksen ja sen henkilökunnan laadukasta ja ympäristöä kunnioittavaa toimintaa. Vastuullinen toimija tähtää yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin edistämiseen ja ottaa toiminnassaan huomioon eri sidosryhmien tarpeet.

Scroll to Top